Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

Mont Saint-Michel, France.

0991 4d1f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoko soko

May 29 2018

4625 29df 500

May 28 2018

0582 6148 500
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
1879 4b85 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasoko soko
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasoko soko

May 14 2018

Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaitsrainyoutside itsrainyoutside

May 13 2018

5271 ee12
Reposted fromonlyman onlyman viasoko soko

May 12 2018

Pewna starsza kobieta zapytana o to jak to właściwie jest z tą miłością, odpowiedziała, że najbardziej kochamy nie tych, z którymi jesteśmy, lecz tych którzy są gdzieś obok. 
— nefretete23.soup.io
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viasoko soko

May 01 2018

5570 bfdb
Reposted fromEtnigos Etnigos viaitsrainyoutside itsrainyoutside
3754 59f6

April 17 2018

7237 4930

April 16 2018

0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc viasoko soko
0317 034c 500

March 10 2018

March 01 2018

8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viasoko soko
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.

February 24 2018

0888 6177 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabudas budas
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoralina koralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl