Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

March 01 2018

8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viasoko soko
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.

February 24 2018

0888 6177 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabudas budas
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoralina koralina
9273 e62a 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakoralina koralina

February 19 2018

2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viasoko soko
Rano spójrz w lustro, zrób przedziałek na głowie i odpierdol się od siebie.
https://pokolenieikea.com
Reposted fromalexandrious alexandrious viasoko soko

February 18 2018

February 15 2018

0499 3c8e 500
Reposted fromonlyman onlyman viayouaresonaive youaresonaive

February 09 2018

9441 f9ca
7489 a5b3 500
Reposted from777727772 777727772 viakoralina koralina
8113 b65c 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viakoralina koralina

February 05 2018

6399 0115 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viayouaresonaive youaresonaive

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viasoko soko
Zauważam, że im jestem starszy, tym mniej lubię mówić. Zwłaszcza że ludzie dużo mówią, ale nie rozmawiają, nie wymieniają myśli, tylko paplają. To męczące. I nie spotykają się ze sobą, tylko powtarzają: "Dobra, to jesteśmy w kontakcie". Każdy jest gdzieś w sobie. Wymieniają komunikaty.
— .
Reposted frompalell palell viasoko soko

January 30 2018

1166 c354
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
0168 afd7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl