Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney

October 09 2019

Reposted fromshakeme shakeme viapalelady palelady
5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapalelady palelady

October 07 2019

Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszarakoszula szarakoszula

October 05 2019

9142 f527 500
Reposted bycallasnotyourstrawberrymywholeworldmoailottibluebellhereyeslamujerpalelady
9140 48e4 500
Reposted byavooidconopecJulietteitemizecyeljustminenotyourstrawberrypoisonedivy
7458 75ed 500
Reposted byhashVostoknotyourstrawberrymoaiholymolyhereyesparadisobagatelapannakiesciupciupjustminemyszkaminniekingofthejunglewiecejniezobaczyszlalunapressanybetonwiecejniezobaczyszhawak

October 03 2019

8864 cd0d 500
Reposted byszarakoszulalaparisienneelinelanoticeablepannakiesriskymakemeateaune-raconteuseLusialithiumowanotyourstrawberry

October 01 2019

6799 19e4 500
Reposted bysapnaisolaceintheskyAstalkalenifca
6798 a779 500
Reposted bylenifcaabsolutelyfuckingnotabsolutelyfuckingnotBabsonPajex
6796 5312 500
Reposted byDagarhensatyrlanesapnaianotherwaytodiegreenka2000lenifcaVostokabsolutelyfuckingnotczeczotkaPigletandpoohjestpieknieabsolutelyfuckingnotPajex
6774 9a4e
Reposted bylenifca lenifca

September 30 2019

Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viayouaresonaive youaresonaive
Reposted fromshakeme shakeme viakoralina koralina

September 25 2019

Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Reposted fromuhuh uhuh viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl